CLA1003

R. Schumann, The Complete Works for Piano

The Complete Works for Piano, Vol.4 - CD 1.

推荐专辑

专辑 曲名 版本. 时长 作曲/艺术家 描述 关键词
CLA1003 Sonata in F Sharp Minor, Op. 11 - [...]
[CLA1003 - 1]
0 9'43 罗伯特·舒曼 浪漫时期音乐, 十九世纪, 原声, 乐器, 无电声钢琴 [...]
CLA1003 Sonata in F Sharp Minor, Op. 11 - Aria
[CLA1003 - 2]
0 2'58 罗伯特·舒曼 浪漫时期音乐, 十九世纪, 原声, 乐器, 无电声钢琴 [...]
CLA1003 Sonata in F Sharp Minor, Op. 11 - [...]
[CLA1003 - 3]
0 4'31 罗伯特·舒曼 浪漫时期音乐, 十九世纪, 原声, 乐器, 无电声钢琴 [...]
CLA1003 Sonata in F Sharp Minor, Op. 11 - [...]
[CLA1003 - 4]
0 11'15 罗伯特·舒曼 浪漫时期音乐, 十九世纪, 原声, 乐器, 无电声钢琴 [...]
CLA1003 Sonata in G Minor, Op. 22 - So Rasch [...]
[CLA1003 - 5]
0 6'17 罗伯特·舒曼 浪漫时期音乐, 十九世纪, 原声, 乐器, 无电声钢琴 [...]
CLA1003 Sonata in G Minor, Op. 22 - Andantino, [...]
[CLA1003 - 6]
0 4'10 罗伯特·舒曼 浪漫时期音乐, 十九世纪, 原声, 乐器, 无电声钢琴 [...]
CLA1003 Sonata in G Minor, Op. 22 - Scherzo, [...]
[CLA1003 - 7]
0 1'45 罗伯特·舒曼 浪漫时期音乐, 十九世纪, 原声, 乐器, 无电声钢琴 [...]
CLA1003 Sonata in G Minor, Op. 22 - Rondo, [...]
[CLA1003 - 8]
0 5'07 罗伯特·舒曼 浪漫时期音乐, 十九世纪, 原声, 乐器, 无电声钢琴 [...]
  • -
  • -
  • 0:00/0:00 - 0.00