CLA2404

R. Schumann - The Three String Quartets

Quatuor Terpsycordes - The Three String Quartets.

推荐专辑

专辑 曲名 版本. 时长 作曲/艺术家 描述 关键词
CLA2404 String Quartet, op. 41 no.1 - [...]
[CLA2404 - 1]
0 9'05 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet, op. 41 no.1 - Scherzo. [...]
[CLA2404 - 2]
0 3'46 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet, op. 41 no.1 - Adagio
[CLA2404 - 3]
0 5'31 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet, op. 41 no.1 - Presto
[CLA2404 - 4]
0 6'48 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet, op. 41 no.2 - Allegro [...]
[CLA2404 - 5]
0 5'52 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet, op. 41 no.2 - Andante [...]
[CLA2404 - 6]
0 7'51 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet, op. 41 no.2 - Scherzo, [...]
[CLA2404 - 7]
0 3'22 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet, op. 41 no.2 - Finale, [...]
[CLA2404 - 8]
0 4'50 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet op. 41 no.3 - Andante [...]
[CLA2404 - 9]
0 7'20 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet op. 41 no.3 - Assai [...]
[CLA2404 - 10]
0 6'43 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet op. 41 no.3 - Adagio [...]
[CLA2404 - 11]
0 7'52 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
CLA2404 String Quartet op. 41 no.3 - Finale, [...]
[CLA2404 - 12]
0 7'03 浪漫时期音乐, 弦乐四重奏, 十九世纪, 原声, 德国 [...]
  • -
  • -
  • 0:00/0:00 - 0.00